Przebudowa drogi

PRZEBUDOWA  DROGI  PRZEZ  STARY  GRODKÓW

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu realizuje inwestycje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 w tym projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.
Jednym z tych projektów jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 przy węźle autostradowym ''PRZYLESIE''. Projekt ten został podzielony na trzy zadania:

- budowa obwodnicy Grodkowa w ciągu dróg wojewódzkich nr 401 i 385,
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków – Chróścina,
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Chróścina – Pakosławice,

Pierwszy i trzeci etap został już zrealizowany. W chwili obecnej trwa realizacja etapu drugiego w tym przebudowa drogi przez wieś Stary Grodków. Przetarg na prace w ramach tego etapu wygrało konsorcjum firm: PRDiM S.A. z Kędzierzyna-Koźla i DROG-BUD Sp. z o.o. z Lubojenka koło Częstochowy za  kwotę 30.505.778,05 zł.
Prace rozpoczęto w październiku 2011r, a planowany termin zakończenia prac to 27.07.2012r. Prace te na tym odcinku obejmują wymianę podbudowy drogi i w efekcie obniżenie jej poziomu i zwężenie, budowę nowego chodnika, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej i innych obiektów towarzyszących. Bardzo wiele obaw mieszkańców budzi fakt, że nowa kanalizacja deszczowa nie uwzględnia istniejących (jeszcze poniemieckich) i sprawnych przepustów pod drogą główną ani też nie jest skorelowana z istniejącą kanalizacją deszczową wybudowaną na początku lat siedemdziesiątych. Wielu mieszkańców obawia się podtopień po wiosennych roztopach lub obfitych opadach deszczu. Wielu już tego doświadczyło (więcej informacji: Kurier Opolski  www.tvp.pl/opole z dnia 20.02.2012r.). Trwające prace bez wątpienia są bardzo dużym utrudnieniem dla mieszkańców lecz należy mieć nadzieje, że efekt końcowy będzie imponujący i bardzo znacznie poprawi wizerunek miejscowości. 


Ireneusz Kowalski, Opole, 02.05.2012r. 

 


 
Żarło, żarło i …..zdechło !?.

Warunki pogodowe jakie panowały we wczesnym okresie zimowym były bardzo dobre dlatego robty drogowe przy rozbudowie drogi przez wieś  szły pełną parą. Nic nie zapowiadało takiej sytuacji jaka w chwili obecnej nastąpiła. Główny wykonawca czyli Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. z Kędzierzyna-Koźla zbankrutowało. Podobna sytuacja jest pomiędzy Praszką a Rudnikami gdzie to samo przedsiębiorstwo jest generalnym wykonawcą lecz tam droga nie jest nawet przejezdna. Doskonale pamiętam jak na otwarciu obwodnicy Grodkowa marszałek województwa opolskiego Józef Sebesta chwalił to przedsiębiorstwo za jakość prac. Stan zaawansowania prac w Starym Grodkowie oceniam na około 60-70 %. W chwili obecnej pracuje tam tylko mała grupa pracowników która kończy kilka podjazdów a dodać tutaj należy że tylko połowa ( północna ) część miejscowości ma wykonane podjazdy, chodniki i ścieżki rowerowe. Wszelkie próby uzyskania jakichkolwiek odpowiedzi na  pytania  co dalej w takiej sytuacji w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu i PRDiM S.A. kończyły się odpowiedzią “ nie jestem upoważniony do udzielenia odpowiedzi na ten temat”. Raczej nie należy się spodziewać szbkiego wyjaśnienia sytuacji i kontynuowania prac gdyż procedury upadłościowe trwają bardzo długo. Wielu podwykonawców z pewnością podzieli los innych firm które budowały drogi i stadiony na EURO 2012.

Ireneusz Kowalski, Stary Grodków, 26.06.2012r.

IMG_3117a.jpg

IMG_3119a.jpg

IMG_3120a.jpg

IMG_3121a.jpg

 


Ufff............. . Udało się.

Byłem pełen obaw, co będzie dalej z przebudową drogi 401 przez Stary Grodków po ogłoszeniu upadłości przez PRDiM S.A. z Kędzierzyna-Koźla. Moje obawy okazały się być  nieuzasadnione. Procedury w tego typu przedsięwzięciach są takie, że do tego typu przetargów mogą przystąpić jedynie konsorcja składające się z co najmniej dwóch firm. Ma to bardzo sensowne uzasadnienie, ponieważ w przypadku upadłości jednej z firm, będącej generalnym wykonawcą, w trakcie trwania inwestycji druga firma zobowiązana jest pod groźbą kar umownych przejąć obowiązki tej pierwszej i dokończyć inwestycję. Tak też się stało w tym przypadku podczas przebudowy drogi przez Stary Grodków. Obowiązki upadłego PRDiM S.A. przejęła firma ''DROG-BUD'' z Lubojenka koło Częstochowy, która była w konsorcjum i dokończyła inwestycję do końca listopada 2012 r. Wiele wątpliwości wśród mieszkańców budził fakt układania asfaltu w ostatnich dniach października podczas bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych. Po pewnym czasie w pewnością okaże się, czy była to fuszerka, czy też nie. W okresie wiosennym planuję wykonać dokumentację zdjęciową zakończonych prac i zamieścić ją na tej stronie.

Ireneusz Kowalski, Stary Grodków 2012.12.01
 


Przebudowa drogi do stacji kolejowej w Starym Grodkowie

Wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 401 przez Stary Grodków miała miejce również przebudowa wiejskiej drogi do stacji kolejowej i częściowo w kierunku wsi Starowice Dolne, lecz ta inwestycja była realizowana przez Urząd Gminy w Skoroszycach. Inwestycja była realizowana w okresie od 09.08.2012 r. do 23.10.2012 r., a ostatecznego odbioru drogi, o łącznej długości 558 m, dokonano w dniu 23.10.2012 r. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 484.177,77 zł. Gmina Skoroszyce złożyła wniosek o wypłatę dotacji w wysokości 97.768,33 zł z budżetu państwa na dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Wykonawcą prac była firma: Przedsiębiorstwo Kanalizacyjno – Melioracyjne ''BIELA'' Kamil Biela z Sidziny, wyłoniona w drodze przetargu.

Szczegółowy zakres prac obejmował:

Zakres prac obejmował teren działek drogowych nr 466/2  (377 mb droga gminna nr 104322 O) i 451/1 (181 mb) stanowiących własność gminy Skoroszyce. Wykonano drogę o szerokości od 3,5 m  do 4,5 m, ograniczoną krawężnikiem betonowym o wym. 15X30x100 cm, zlicowanym z kostką o nawierzchni z kostki betonowej szarej. Jezdnia ograniczona została z jednej strony poboczem wykonanym z tłucznia kamiennego o szerokości 0,5 m, a z drugiej ściekiem drogowym korytkowym 60x15x50 oraz obustronnie pasem zieleni o szerokości od 0,3 do 12,0 m. Wzdłuż drogi występują zjazdy oraz dojścia do furtek zarówno prawo jaki lewostronne.

Zakres budowy obejmował:

- rozbiórkę istniejącego przepustu w drodze wewnętrznej  o  średnicy 200 mm
- budowę przyłączy kanalizacji deszczowej z rur PP o średnicy 200 mm, o łącznej długości 69,0m w tym 59,5 w drodze gminnej, a 9,5 m w drodze wewnętrznej
- przebudowę przepustów pod drogą gminną z rur PP ze  średnicy 300 mm na  średnicę 400 mm o łącznej dł. 6,5 m
- budowę w drodze gminnej rowu z korytek betonowych otwartych – łącznej długości 22,5 m
- budowę w drodze gminnej rowu z korytek betonowych  z pokrywą – łącznej długości 3,0 m


Ireneusz Kowalski, Stary Grodków  2013.01.02

 

IMG_3323a.jpg

IMG_3324a.jpg

IMG_3325a.jpg

IMG_3326a.jpg